Reklamacje i zwroty

Formularz reklamacji i wymiany

mazurek-buty.pl

FORMULARZ

 

REKLAMACJI* /  WYMIANY*

                                                                      *zaznacz właściwe

 

Dane Klienta:

Zamówienie nr (dotyczy zakupu na www.mazurek-buty.pl) ):……………………………

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………… E-mail: …………………………………............


Rozmiar obuwia, które ma zostać odesłane (dotyczy wymiany):……………………………

Przyczyna odesłania / opis uszkodzenia (dotyczy reklamacji):………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

data i podpis Klient

                                                                                         ……………………………

 

Paczkę należy odesłać na adres:

MAZUREK S.C. ul. Żwirki i Wigury 14B, 17-300 Siemiatycze


Wzór formularza odstąpienia od umowy i zwrotu

……………………………………………………………                                                                ………………………………………

…………………………………………………………….                                                                Miejscowość i data

…………………………………………………………….                                                                                                                 

Dane Konsumenta

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Dane przedsiębiorcy

Adres pocztowy, adres e-mail

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU (*)

 


– Ja/My(*)………………………………………………………………………………………….  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży/ zwrotu (*)następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy                       ……………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)    …………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)                    …………………………………………………………….

                                                              …………………………………………………………….

         – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                ….…………………………………………………………


– Data                                                      ……………………………………………………………

Numer rachunku bankowego i dane właściciela konta (niezbędny w przypadku zwrotu, warto go od razu podać):

………………………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………


(*) Niepotrzebne skreślić. 

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszystkie towary dostepne w sklepie objęte są gwarancją na okres 2 lat.

Reklamacja powinna:

1) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy

2) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego

3) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóżniej w ciągu 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do żądania Klienta , oznacza to że  żądanie reklamującego uznano za uzasadnione.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy , chyba że niezwłocznie i bez  żadnych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli produkt był już wymieniany bądż też naprawiany.

W przypadku uznania reklamacji sklep dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt sklepu , bądż zwraca pieniądze.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

Konsumentem  ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.


Zwroty

Prosimy odesłać buty na adres firmy : MAZUREK SC ul.Żwirki i Wigury 14b , 17-300 Siemiatycze . Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

Gwarantujemy zwrot całej kwoty , zwrot pieniędzy następuje do 10 dni.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin 14 dni biegnie od chwili faktycznego wejścia przez konsumenta w posiadanie zamówionego towaru, a oświadczenie konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia może zostać wyrażona w jakikolwiek sposób.

Jeśli konieczność zwrotu wynika z naszej winy , oczywiście pokryjemy jego koszt , zwracając pieniądze na Twoje konto.

Wymiana

Do pudełka z butami  prosimy dołączyć na kartce  swoje dane (imię i nazwisko, adres), oraz informację na jakie buty mamy je wymienić (jaki model, kolor i rozmiar).Koszt wymiany pokrywa Klient. 

Ta strona stosuje pliki cookies   Akceptuję   więcej