Wzór formularza odstąpienia od umowy i zwrotu

……………………………………………………………                                                                ………………………………………

…………………………………………………………….                                                                Miejscowość i data

…………………………………………………………….                                                                                                                 

Dane Konsumenta

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Dane przedsiębiorcy

Adres pocztowy, adres e-mail

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU (*)

 


– Ja/My(*)………………………………………………………………………………………….  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży/ zwrotu (*)następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy                       ……………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)    …………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)                    …………………………………………………………….

                                                              …………………………………………………………….

         – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                ….…………………………………………………………


– Data                                                      ……………………………………………………………

Numer rachunku bankowego i dane właściciela konta (niezbędny w przypadku zwrotu, warto go od razu podać):

………………………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………


(*) Niepotrzebne skreślić. 

Ta strona stosuje pliki cookies   Akceptuję   więcej